Diensten

Juridische dienstverlening op uiteenlopende rechtsgebieden.

Algemeen en bijzonder bestuursrecht, waaronder het socialezekerheidsrecht (uitkeringen) en het vreemdelingenrecht

Het algemeen en bijzonder bestuursrecht regelt de verhoudingen tussen de overheid en de burger. Het komt regelmatig voor dat de overheid niet correct handelt tegenover een burger, bijvoorbeeld wanneer onterecht de uitkering wordt beëindigd, ingetrokken en/of teruggevorderd. Dat kan een uitkering zijn op basis van de Ziektewet (ZW), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Bijstand (Wet Werk en Bijstand, nu Participatiewet) of een andere uitkering of toeslag. Wilt u als de burger daartegen optreden, dan zult u bepaalde stappen moeten ondernemen. Denkt u bijvoorbeeld aan het instellen van bezwaar, beroep of hoger beroep tegen de afwijzing, intrekking of terugvordering van uw uitkering. Doet u dat niet dan loopt u het risico dat u daartegen in een later stadium niets meer kunt doen. Wij kunnen u daarbij uitstekend van dienst zijn op basis van onze ervaring.

Algemeen verbintenissenrecht

Onder het algemeen verbintenissenrecht vallen de totstandkoming en niet-nakoming van contracten en schade ontstaan uit niet-nakoming van een overeenkomst (de andere contractspartij komt zijn of haar verplichtingen die voortvloeien uit een overeenkomst niet na) of als gevolg van een onrechtmatige daad (denk aan verkeersschades of vernieling).

Arbeidsrecht

Het komt regelmatig voor dat werkgevers en werknemers met elkaar in geschil raken over een arbeidsrechtelijke kwestie, bijvoorbeeld met betrekking tot ontslag (al dan niet op staande voet), de arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld ten aanzien van loon en vakantiedagen), de uitleg van de cao die al dan niet van toepassing is en ziekteverzuim. Mocht u als werknemer of als werkgever in een dergelijk geschil verwikkeld zijn, dan stellen wij graag voor uw vast wat uw rechten en plichten zijn en welke juridische stappen u het beste kunt nemen.

Consumentenrecht

Consumenten worden op basis van het Burgerlijk Wetboek beschermd wanneer zij een consumentenovereenkomst sluiten. Dergelijke overeenkomsten bevatten vaak onredelijke bedingen in algemene voorwaarden of onterechte opzegtermijnen die op grond van het Burgerlijk Wetboek niet zijn toegestaan. Wij kunnen voor u als consument nagaan of uw consumentenovereenkomst onwettige bepalingen bevat. Zo kan het zijn dat u toch aanspraak maakt op garantie ook al zegt de verkoper in eerste instantie dat dat niet zo is of het kan zijn dat een onredelijke voorwaarde in de algemene voorwaarden niet van toepassing is.

Huurrecht

Onder het huurrecht vallen alle zaken die te maken hebben met de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van een huurovereenkomst. Dit gaat meestal over woningen. Dan zijn er bijvoorbeeld gebreken waarvoor huurverlaging aangevraagd moet worden, of de huurder krijgt ten onrechte zijn borg niet terug van de verhuurder. Ook kan het zijn dat u als verhuurder de huurovereenkomst wilt ontbinden indien daartoe een rechtmatige grond bestaat. Wij staan u als huurder en verhuurder bij in huurrechtelijke kwesties.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn ‘de kleine lettertjes’ bij contracten. Daarover staan regels in het Burgerlijk Wetboek. Degene die Algemene Voorwaarden hanteert heeft er belang bij dat deze kloppen en niet in strijd zijn met wettelijke bepalingen. Degene die wordt gehouden aan Algemene Voorwaarden heeft er belang bij dat hij goed geadviseerd wordt over de toepasselijkheid ervan. Wij kunnen voor u de algemene voorwaarden screenen en zo nodig aanpassen indien u een als contractpartij een overeenkomst wenst aan te gaan waarop bepaalde Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Strafrecht

Onder het strafrecht vallen zowel ‘officierszittingen’ (TOM-zittingen) als politierechter en ‘meervoudige kamer’-zaken bij de rechtbank, of in hoger beroep bij het gerechtshof. Van het voeren van cassatieprocedures bij de Hoge Raad maken wij in beginsel geen praktijk omdat dit specialistisch werk is. Als wij in een individuele zaak van mening zijn dat wij de cassatiemiddelen voldoende helder kunnen formuleren en onderbouwen, dan kunnen wij u ook daarin bijstaan.

Aanbestedingsrecht

Het aanbestedingsrecht ziet op de regels diedoor een aanbestedende dienst (de overheid) moeten worden toegepast bij het gunnen van een opdracht voor leveringen, diensten en/of werken. Wij zijn toegerust om u op hoog niveau te adviseren over aanbestedingsprocedures, zowel voor de aanbestedende dienst als voor de inschrijvers.

Mededingingsrecht & Staatssteun

Het mededingingsrecht is erop gericht belemmeringen voor de vrije markt binnen de Europese Unie zoveel mogelijk weg te nemen. Op basis van deze wetgeving is het voor de overheid in beginsel niet toegestaan om staatssteun te geven aan een marktpartij en mogen marktpartijen geen kartelafspraken maken om de concurrentie te belemmeren. Ook mag een marktpartij geen misbruik maken van haar dominante machtspositie met als doel de concurrentie te beperken. Wij beschikken over de kennis om u bij te staan ten aanzien van geschillen die zien op dergelijke kwesties.

Uitkering stopgezet?

Uitkering stopgezet? Of uitkering terugbetalen? Niet eens met een boete of maatregel van gemeente, SVB of UWV?

Onderneem actie!