Diensten

Juridische dienstverlening op uiteenlopende rechtsgebieden.

Bestuursrecht, waaronder het socialezekerheidsrecht (uitkeringen) en last tot sluiting woning

Als burger heb je veel te maken met de overheid. Het komt regelmatig voor dat de overheid in verband daarmee niet correct handelt, bijvoorbeeld wanneer een uitkering onterecht wordt beëindigd, ingetrokken en/of teruggevorderd door de gemeente (sociale dienst), het UWV of de SVB. Vanwege onze expertise en ervaring op dit gebied procederen wij regelmatig om de onterechte beëindiging, opschorting en/of herziening van uitkeringen op grond van de Ziektewet (ZW), de Werkloosheidswet (WW), de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA, WGA, IVA) of de Participatiewet (bijstandsuitkering) ongedaan te krijgen. In het bijzonder met betrekking tot bijstandszaken, dient er snel te worden opgetreden. Regelmatig starten wij voor onze cliënten een voorlopigevoorzieningsprocedure (“bestuursrechtelijke kortgedingprocedure”) bij de rechter.

Het bestuursrecht gaat niet alleen over uitkeringen, maar bijvoorbeeld ook over een besluit van de burgemeester om de de (tijdelijke) sluiting van een woning te gelasten op grond van de Opiumwet of de Wet Wapens en Munitie. Ook dit soort zaken doen wij regelmatig. Het is daarbij van essentieel belang om snel te handelen. Doorgaans wordt de woning binnen twee dagen na het besluit van de burgemeester gesloten. Om hiervoor een stokje te steken, dient zo snel mogelijk een voorlopigevoorzieningsprocedure te worden gestart. Gebeurt dit niet, dan sta je helaas al snel op straat.

Algemeen verbintenissenrecht

Als burger heb je eveneens veel te maken met andere burgers of private ondernemingen (winkels, dienstverleners) met wie je een overeenkomst wenst te sluiten of hebt gesloten of, in het geval er geen overeenkomst is gesloten, die onrechtmatig jegens jou hebben gehandeld. Overeenkomsten (denk bijvoorbeeld aan koopovereenkomsten, huurovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten) en onrechtmatige handelingen door derden die buiten het strafrecht vallen, worden onder meer geregeld door het algemeen verbintenissenrecht. Ook in verband hiermee kun je bij ons terecht en zij wij jou graag tot dienst. Wij procederen dan ook regelmatig voor onze cliënten om een schadevergoeding te verkrijgen of de aansprakelijkheid voor schade te verwerpen. Wij staan zowel de schade-veroorzaker als de schade-lijdende bij. Wij geven echt ook advies, denk maar eens aan het reviewen van contracten.

Huurrecht

Het huurrecht ziet op een bijzondere vorm van het verbintenissenrecht en regelt alle alle zaken die te maken hebben met de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van een huurovereenkomst. Dit gaat meestal over woningen en/of bedrijfsruimten. Dan zijn er bijvoorbeeld gebreken waarvoor huurverlaging aangevraagd moet worden, of de huurder krijgt ten onrechte zijn borg niet terug van de verhuurder. Wij staan u als huurder en verhuurder bij in huurrechtelijke kwesties. In het bijzonder procederen wij regelmatig namens cliënten ter voorkoming van ontbinding van hun huurovereenkomst en ontruiming van hun woning vanwege een huurachterstand. Zelfs als na een vonnis de ontbinding en ontruiming is uitgesproken door een rechter, kunnen wij onder bepaalde voorwaarden een moratorium bij de rechter verzoeken waardoor je beschermd bent tegen ontruiming van de woning.

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is eveneens een bijzondere vorm van het verbintenissenrecht en regelt de relatie tussen werkgever en werknemer. Werkgevers en werknemers zijn het vaak niet met elkaar eens over kwesties als ontslag (al dan niet op staande voet), de arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld ten aanzien van loon en vakantiedagen), de uitleg van de cao die al dan niet van toepassing is en ziekteverzuim. Mocht je als werknemer of als werkgever in een dergelijk geschil verwikkeld zijn, dan stellen wij graag voor je vast wat jouw rechten en plichten zijn en welke juridische stappen je het beste kunt nemen. Ook hierin hebben wij ruime ervaring.

Consumentenrecht

Consumenten worden op basis van het Burgerlijk Wetboek beschermd wanneer zij een consumentenovereenkomst sluiten. Dergelijke overeenkomsten bevatten vaak onredelijke bedingen in algemene voorwaarden of onterechte opzegtermijnen die op grond van het Burgerlijk Wetboek niet zijn toegestaan. Wij kunnen voor je nagaan of jouw consumentenovereenkomst onwettige bepalingen bevat. Zo kan het zijn dat je toch aanspraak maakt op garantie, ook al zegt de verkoper dat dat niet zo is, of het kan zijn dat een onredelijke voorwaarde in de algemene voorwaarden niet van toepassing is.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn ‘de kleine lettertjes’ bij contracten. Daarover staan regels in het Burgerlijk Wetboek. Degene die Algemene Voorwaarden hanteert heeft er belang bij dat deze kloppen en niet in strijd zijn met wettelijke bepalingen. Degene die wordt gehouden aan Algemene Voorwaarden heeft er belang bij dat hij goed geadviseerd wordt over de toepasselijkheid ervan. Regelmatig screenen wij algemene voorwaarden in een overeenkomst op (on)rechtmatigheid screenen.

Strafrecht

Onder het strafrecht vallen zowel ‘officierszittingen’ (TOM-zittingen) als politierechter en ‘meervoudige kamer’-zaken bij de rechtbank, of in hoger beroep bij het gerechtshof. Van het voeren van cassatieprocedures bij de Hoge Raad maken wij in beginsel geen praktijk omdat dit specialistisch werk is. Als wij in een individuele zaak van mening zijn dat wij de cassatiemiddelen voldoende helder kunnen formuleren en onderbouwen, dan kunnen wij jou ook daarin bijstaan.

Uitkering stopgezet?

Uitkering stopgezet? Of uitkering terugbetalen? Niet eens met een boete of maatregel van gemeente, SVB of UWV?

Onderneem actie!