Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. De Maatschap

De Back & Sopacua Advocaten is een maatschap van natuurlijke personen. Een lijst van de maten wordt op verzoek toegezonden of kunt u raadplegen via het Handelsregister dat wordt bijgehouden door de Kamer van Koophandel. Waar in bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar de maatschap De Back & Sopacua Advocaten, heeft te gelden dat deze bepalingen ook gelden voor ieder advocaat individueel die voor de Back & Sopacua Advocaten werkzaamheden uitvoert.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Totstandkoming overeenkomst van de opdracht

a. Een overeenkomst tot opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door De Back & Sopacua Advocaten is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan De Back & Sopacua Advocaten uitsluitend worden vertegenwoordigd door de maten dan wel de medewerkers die als advocaat werkzaam zijn voor of in dienst zijn van De Back & Sopacua Advocaten.

b. De opdrachtgever stemt ermee in dat De Back & Sopacua Advocaten de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door de maten dan wel de medewerkers en anderen die op enigerlei werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan De Back & Sopacua Advocaten of zo nodig door derden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW.

4. Declaratie

a. Voor de uitvoering van een overeenkomst van opdracht is de opdrachtgever verschuldigd het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting, tenzij anders overeengekomen.

b. De Back & Sopacua Advocaten is steeds gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen. Een voorschot wordt verrekend met de eerstvolgende declaratie.

5. Betalingstermijn

a. De werkzaamheden worden maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden de door De Back & Sopacua Advocaten verzonden declaraties te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van (tijdige) betaling is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke (handels)rente. De kosten verbonden aan de invordering komen voor rekening van de opdrachtgever.

b. Na totstandkoming van de overeenkomst van opdracht is De Back & Sopacua Advocaten te allen tijde gerechtigd haar declaraties te verrekenen met gelden die ten behoeve van de opdrachtgever zijn bijgeschreven op de bankrekening van Stichting Beheer Derdengelden van De Back & Sopacua Advocaten dan wel de derdenrekening van door de opdrachtgever ingeschakelde notaris of derden die de gelden voor de opdrachtgever in ontvangst hebben genomen. De opdrachtgever verleent De Back & Sopacua Advocaten door middel van de opdrachtovereenkomst de onherroepelijke volmacht deze verrekening uit te voeren en derden terzake te instrueren.

6. Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van De Back & Sopacua Advocaten jegens haar opdrachtgevers en derden voor schade voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van een overeenkomst tot opdracht is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de desbetreffende polis.

b. De Back & Sopacua Advocaten zal bij het inschakelen van een derde steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Voor eventuele fouten of is tekortkomingen van deze derde is De Back & Sopacua Advocaten niet aansprakelijk.

c. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van De Back & Sopacua Advocaten, vrijwaart de opdrachtgever De Back & Sopacua Advocaten voor en tegen, en zal de opdrachtgever De Back & Sopacua Advocaten schadeloos stellen terzake van alle (rechts)vorderingen en aanspraken die een derde op enig tijdstip op De Back & Sopacua Advocaten mocht hebben of jegens De Back & Sopacua Advocaten mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden of diensten verricht of te verrichten door De Back & Sopacua Advocaten voor de opdrachtgever of die anderszins verband houden met de opdracht van de opdrachtgever aan De Back & Sopacua Advocaten, daaronder mede begrepen schade, kosten en uitgaven die De Back & Sopacua Advocaten lijdt of maakt in verband met een dergelijke (rechts)vordering of aanspraak.

7. Geschillen en klachtenregeling

a. De Back & Sopacua Advocaten beschikt over een kantoorklachtenregeling die van toepassing is indien er een klacht bestaat over de verrichte werkzaamheden. De kantoorklachtenregeling wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

b. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Juridische geschillen ten aanzien van de overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Rotterdam, locatie Rotterdam.